Ani İşitme Kayıpları

Üç günden daha kısa süre içerisinde,Odiometrik işitme testlerinde ardışık üç frekansda 30 desibelden daha fazla oluşan sensoi_nöral tipte işitme kaybı,ani iştme kaybı olarak kabul edilebilir.Her yıl yeniden görülme oranı 5_10 bin kişide birdir.en sık 30_60 yaşları arasında görülür.% 90 vaka tek kulağı tutar.Nedenleri arasında,1_viral enfeksiyonlar:kabakulak,kızamıkçık,H.influenza(gribal)enfeksiyonlar,adenoviruslar,sitomegalo virüsler sayılabilir.ani işitme kaybı oluşan hastaların işitme kaybı geçiren hastaların %25_30′unda işitme kaybı oluşmadan bir ay önceki dönemde gecirilmiş bir viral enfeksiyon hikayesi vardır.

VASKÜLER nedenler:serebrovasküler iskemik ataklar,orak hücreli anemi,by_pas ameliyatları sonrası oluşabilen emboliler,makroglobulinemi S/N işitme kaybına neden olabilir.

İNFEKSİYONLAR:

  • Herpes zoster virus enfeksiyonlarında;kulak kepcesi ve dışkulakyolunda ortaya çıkan ağrılı herpetik döküntüler,yüz felci,işitme kaybı ile karekterize Ramsey hunt sendromu ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir.
  • LYME hastalığı:kenelerle taşınır .Polinöropatiler yanında S/N TİP İŞİTME KAYBIna da yolaçabilir.SİFİLİS:Baş dönmesi,işitme kayıbı kulakta uğultu gibi menier hastalığına benzer klinik bulgula verir.

BAKTERİEL MENENJİT:Ani işitme kayıplarına yol açabilir.AİDS:HIV virüsünün neden olduğu(Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu=kaposi sendromu) NÖROLOJİK HASTALIKLAR:Multibl skleroz vebaziller migre en rbaş dönmesi(vertigo)ile birlikte seyreden işitme kaybına neden olabilir.ayrıca serebellum(beyincik)u kanlandıran antero_inferiörserebeller arterdeki trombüs veya emboliler lateral ponto_medullar sendroma yol açarak tek taraflı ani işitme kayıplarına neden olabilirler.PSİKOJENİK işitme kayıpları:psödo_hipoaküzide bir konversiyon reaksiyonu olarak hasta, işitme kaybı şikayeti ile hekime başvurabilir.supjektif değer taşıyan işitme testlerini manupile edebilir.

ANİ İŞİTME KAYPLARINDA BULGULAR:Çocukluk dönemi ani işitme kayıplarına,kulak cınlaması(tinnitus) sıklıkla eşlik eder.butip çocuk hastalarda ayrıca baş dönmesi de ortaya çıkabilir.menier hastalığının ilk başlangıc dönemindeki genellikle dalgalı,flüktian tipi bir işitme kaybı,ani işitme kaybıyla karışabilir.

ANİ İŞİTME KAYBINA YOL AÇAN OTO ÜMMÜN İÇKULAK hastalıkları:

  • Cogan sendromu:Nonsfilitik interstisyel keratit,baş dönmesi ve kulak çınlaması ile karakterizedir.göz ve içkulak bulgularının ortaya çıkması,birbirlerine göre 6ay önçe veya sonra olabilir.
  • Vogt-Koyanagi Harada sendromu:İşitme kaybı ile birlikte,aseptik menenjit,ciltte depigmente bölgeler,baş dönmesi,granulomatöz üveit ile karekterizedir. Ayrıca romatoit artrit,lupus eritematozis,wegener gronulomatozisi,ülseratif kolit ve vaskülitler ani işitme kaybına neden olabilirler.

ANİ İŞİTME KAYBINA YOLAÇAN DİĞER SEBEPLER:Diüretikler,salisilatlar,kinin,deferoksamin,arsenik,civa,cinko,kurşunve manganez gibi ağır metaller ototoksik etkileri nedeniyle ani işitme kaybına neden olabilirler.MİNİMATO HASTALIĞI,civa zehirlenmesi ile ortaya çıkan,ani işitme kaybıile birlikte kas zayıflığı,görselve duyusal bozukluklar ve ataksi ile karekterizedir.organik çözücüler (hegzen,karbondisülfit,toluen,stiren,trikloretilen gibi), tiner koklayıcıları,yapay ipek işinde çalışanlarda da ani işitme kaybı görülebilir.Nitrik oksit ve karbonmonoksit zehirlenmeleri sonrası ani işitme kayıpları ortaya çıkabilir.

MENİER HASTALIĞI:1_VESTİBÜLER menier hastalığı:İşitme kaybı olmaksızın tekrarlayan başdönmesi(vertigo)atakları ile karekterizedir.

KOHLEAR menier hastalığı:Başdönmesi olmadan düşük frekansları tutan bir işitme kaybı mevcutdur.Menier hastalığının başka varyantları da vardır,bunlar:

  • TUMARKİNİN OTOLİTİK KRİZİ:6 aya kadar varan süre içinde gruplar halinde ortaya çıkan ani düşme atakları ile karekterizedir.Sonradan tipik menier sendrom bulguları yerleşir.
  • LERMOYEZ SENDROMU:Klasik meniersemptomları içerir ancak semtomların oluş sırası menier e göre tersine dönmüştür.giderek çoğalan bir işitme kaybı sonrası ani bir başdönmesi(vertigo)atağı ortaya çıkar.Nadir görülürler.
  • GECİKMİŞ MENİER SENDROMU:bir kulakta ortaya çıkan derin işitme kaybından yıllar sonra menier atakları ile karekterizedir.

KRONİK ORTAKULAK ENFEKSİYONLARINDA OLUŞAN İŞİTME KAYIPLARI:Ortakulakta sıvı birikimi ile karekterize kronik seröz veya müköz otitler işitme kaybına neden olurlar.Bunlar,tedavi edilmezlerse kulak zarının çöktüğü,ortakulaktaki kemikcik zincirin eridiği,kulakzarı orta elastik tabakasının yokolduğu adeziv otit formuna dönüşebilirler.Kulakzarının delindiği ve belirli dönemlerde kulağın aktığı durumlarda tedavi genellikle cerrahidir.ayrıca kulakzarının çökmesini(retraksiyon cepleri)takiben bu bölgede oluşan epitel metaplazisi,kolesterin ve kalsium kristalleri içerebilen KOLESTEATOMA ya bağlı gelişen ortakulak iltihaplarının çerrahi tedavisi gerekir.otosklerozun tedavisi de cerrahidir.Doğuştan kulak kepçesi,dışkulak yolu,orta kulaktaki anomalilerin tedavisi genelde cerrahidir. Darbelere bağlı olarak ortakulak kemik zincir ve kulakzarındaki tahribatlar cerrahi olarak tedavi edilirler.Nedeni bilinmeyen ani işitme kayılarnda ortakulak boşluğuna uygulanan kortizon zerkleri ,bilhassa derin işitme kayıplarında ve işitme kaybını takiben ilk 10 gün içinde uygulandıklarında iyi sonuçlar vermektedir.